Uwaga - nowe umowy za wywóz śmieci !

 

    Przypominamy mieszkańcom naszego osiedla o konieczności wypowiedzenia umów z firmami Sanipor lub np. Bracia Strach lub inne. Należy podpisywać indywidualnie nowe umowy na indywidualne konta. Tak zdecydowali radni naszego miasta, by dostosowac nasze prawo do unijnego. Termin wypowiedzenia umów mija 30 czerwca 2013 roku.

Od lipca będziemy inaczej płacić za odbiór śmieci. W zależności od powierzchni mieszkaniowej. Miesięczna stawka będzie dużo niższa w przypadku segregacji odpadów.

1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Właścicielami odpadów staną się teraz samorządy i to one będą odpowiadać za ich odbiór i wywóz. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje cztery możliwości naliczania miesięcznych opłat:

 - od gospodarstwa domowego;

 - osób zamieszkujących nieruchomość;

 - powierzchni  mieszkania;

 - zużytej wody.

 


Taniej za segregację odpadów

Gdyńscy radni zdecydowali w środę, że w mieście będzie obowiązywał tzw. elastyczny ryczałt: 19 zł - wyniesie miesięczna opłata od gospodarstwa domowego, którego lokal nie przekracza 40 m kw. (28 zł przy braku segregacji) 32 zł - od gospodarstwa, którego lokal przekracza 40 m kw., ale nie jest większy niż 80 m kw. (48 zł) 39 zł - gdy lokal przekracza 80 m kw. (58 zł).

Gdynianie od lipca będą płacić za odbiór śmieci w zależności od powierzchni mieszkania. Miesięczna stawka będzie dużo niższa w przypadku segregacji odpadów

1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Właścicielami odpadów staną się teraz samorządy i to one będą odpowiadać za ich odbiór i wywóz. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje cztery możliwości naliczania miesięcznych opłat: - od gospodarstwa domowego; - osób zamieszkujących nieruchomość; - powierzchni  mieszkania ; - zużytej wody.

Taniej za segregację odpadów

Gdyńscy radni zdecydowali w środę, że w mieście będzie obowiązywał tzw. elastyczny ryczałt:

19 zł - wyniesie miesięczna opłata od gospodarstwa domowego, którego lokal nie przekracza 40 m kw. (28 zł przy braku segregacji)

32 zł - od gospodarstwa, którego lokal przekracza 40 m kw., ale nie jest większy niż 80 m kw. (48 zł)

 39 zł - gdy lokal przekracza 80 m kw. (58 zł).


Powierzchnię lokalu mieszkalnego jaką zajmuje dane gospodarstwo domowe urząd będzie ustalać na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym do powierzchni lokalu mieszkalnego nie wlicza się powierzchni pomieszczeń przynależnych. Uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
mówi, że właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:

1) szkło,

2) papier, metale oraz opakowania wielo materiałowe,

3) tworzywa sztuczne,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,

6) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

7) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Gospodarstwa domowe powinny posiadać odpowiednio oznaczone i w odpowiednim kolorze pojemniki na następujące śmieci:

"SZKŁO"", PAPIER",  "TWORZYWA SZTUCZNE",  "ODPADY ZIELONE ulegające biodegradacji".

Można też zaopatrzyć się w odpowiednie do tego celu worki.

Czego nie obejmuje system

Nadal działać będą punkty stacjonarne Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON - na terenie miasta jest ich pięć). W ramach gminnego systemu odbioru śmieci organizowane będą też wystawki - trzy razy w roku. Zużyte baterie czy przet,erminowane leki będzie można, tak jak dotychczas, zostawić w punktach na terenie miasta. Aktualna lista znajduje się na stronie www.gdynia.pl.

System nie obejmuje odpadów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych (skoszona trawa itd.). Każdy - tak jak było dotąd - będzie zobowiązany zawrzeć z firmą odrębną umowę (np. wynająć kontener lub specjalny worek na odpady na czas remontu).

 

Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Obecnie, na terenie Gdyni znajduje się pięć takich punktów:
- przy ul. Konwaliowej 1 (czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-19.00);
- przy ul. Chylońskiej 301 (czynny w poniedziałki i środy w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 11.00-15.00);
- przy ul. Żeliwnej 3 (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 11.00-15.00);
- przy ul. Brzechwy 7 (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 10.00-14.00);
- przy ul. Kasztanowej 4a (czynny we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz soboty w godz. 10.00-14.00).

Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, spółdzielniach mieszkaniowych, Urzędzie Miasta Gdyni;
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w przychodniach oraz aptekach.

Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także mapki dojazdu do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) dostępne są na stronie internetowej Związku: www.kzg.pl.

Za odpady niebezpieczne uważa się między innymi niżej wymienione przedmioty:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor);
- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki;
- środki ochrony roślin i owadobójcze;
- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje;
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki;
- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry;
- przełączniki, baterie i akumulatory.